JVC Harris ross Video Data Video Kramer Electronics Vinten Hitachi Egripment Prosolution

Новини

   

КОВЕКС ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020",, който изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на тази процедура, е осигурена със средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и е в размер на 7 362 978.71 лева.